Agave Margarita

Milagro Silver, Agave Nectar, Fresh citrus, Kosher Salt Rim